Sommer Grand Prix Hinzenbach 30.09.2012

Schispringen Hinzenbach Schispringen Hinzenbach (26) Schispringen Hinzenbach (51)

Michaela Kranzl (Mitterkirchen – Vorspringerin)

Schispringen Hinzenbach (2) Schispringen Hinzenbach (3)

Roland Kranzl (Mitterkirchen - Vorspringer)

Schispringen Hinzenbach (18) Schispringen Hinzenbach (17) Schispringen Hinzenbach (36) Schispringen Hinzenbach (35)

Schispringen Hinzenbach (1) Schispringen Hinzenbach (12) Schispringen Hinzenbach (24) Schispringen Hinzenbach (5) Schispringen Hinzenbach (6) Schispringen Hinzenbach (25) Schispringen Hinzenbach (7) Schispringen Hinzenbach (9) Schispringen Hinzenbach (27) Schispringen Hinzenbach (10) Schispringen Hinzenbach (11) Schispringen Hinzenbach (13) Schispringen Hinzenbach (14) Schispringen Hinzenbach (16) Schispringen Hinzenbach (19) Schispringen Hinzenbach (20) Schispringen Hinzenbach (21) Schispringen Hinzenbach (22) Schispringen Hinzenbach (30) Schispringen Hinzenbach (31) Schispringen Hinzenbach (32) Schispringen Hinzenbach (33) Schispringen Hinzenbach (34) Schispringen Hinzenbach (37) Schispringen Hinzenbach (38) Schispringen Hinzenbach (39) Schispringen Hinzenbach (40) Schispringen Hinzenbach (41) Schispringen Hinzenbach (42) Schispringen Hinzenbach (43) Schispringen Hinzenbach (44) Schispringen Hinzenbach (45) Schispringen Hinzenbach (46) Schispringen Hinzenbach (47) Schispringen Hinzenbach (48) Schispringen Hinzenbach (49) Schispringen Hinzenbach (50) Schispringen Hinzenbach (52) Schispringen Hinzenbach (53) Schispringen Hinzenbach (54)

© Fotos: Albert Kern